གསར་འགྱུར། དྲ་ངོས། པར་རིས། བརྙན་རིས། གླུ་དབྱངས། རིག་མཛོད། ཡིག་ཚང་། དྲིས་ལན།

རྒྱལ་སྲུང་འཛུགས་སྐྲུན་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་བསྟུན་དགོས་པའི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱབ་ལྗོངས་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན། 0

2020-04-01 10:25 བློན་ཆེན་པོ། | སྲིད་ཇུས།/ཁྲིམས་སྲོལ།/རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ།
ལན1བཏབ་ཡོད།
ལྷུན་འབུམ་ཚེ་རིང་།  2020-04-01 15:04 དྲི་བ་འདོན་མཁན་གྱིས་དང་དུ་བླངས།
  • ཕྱིན་ཆད་དུས་ཡུན་ཧ་ཅང་རིང་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་དམག་འཁྲུག་ཆེན་པོ་ལངས་མི་ཐུབ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་འཛུགས་སྐྲུན་དེ་འགག་རྩའི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་སྐབས་སུ་སླེབས་ཡོད།


    དཔྱད་བརྗོད།(0) 1 0